Cairo EIS
 O firme       
 Aktuality       
 Produkty       
 Služby       
 Cairo       
 Kontakt       
 
 
  výkonný ekonomický informačný systém
 
Architektúra klient-server
  Klient volá procedúry na SQL serveri, čoho dôsledkom je menšie zaťaženie počítačovej siete a vyšší výkon spracovania aj na starších klientských staniciach. Dátová databáza obsahuje všetky dátove tabuľky, indexy, funkcie a procedúry v jednom súbore, čo umožňuje jednoduchšiu správu celého systému, oproti starším systémom súborového typu, ktoré obsahujú stovky až tisícky rôznych súborov. Tranzakčný systém zabezpečuje, že údaje sú aktualizované až v momente, keď tranzakcia úspešne skončí, inak ostávajú v stave v ako boli pre tranzakciou. Preto napr. resetovanie stanice klienta alebo výpadok elektrického prúdu stanice klienta nespôsobí nekonzistentnosť údajov v databáze. Je zabezpečená bezpečnosť údajov voči neoprávneným zásahom mimo systému, údaje v databáze nie je prezerať inými programami, ako napr. súbory typu DBF progamami Norton Commander, Excel a pod.
Aktuálne informácie
  Program Cairo je modulárny a pracuje v sieti. Všetky informácie sú okamžite k dispozícii ostatným užívateľom. Po zadaní faktúry je k dispozícii okamžitý stav pohľadávok a záväzkov bez potreby zaúčtovania. Po zadaní úhrady v module Financie sa tento stav automaticky aktualizuje. Stav skladu je aktualizovaný po každom príjme a výdaji. Nadväzné doklady ako Objednávka-Faktúra, Faktúra-Príjemka/Výdajka apod. sa vytvárajú generovaním bez potreby duplicitného zadávania, čo zrýchli prácu a súčasne umožní prehľad o náväznosti jednotlivých typov dokladov. Aktualizácia programu je cez internet.
Cairo – Fakturácia
  Modul umožňuje evidenciu prijatých a vystavených faktúr, dobropisov, predfaktúr a zálohových faktúr. Užívateľ môže definovať vlastné typy jednotlivých dokladov so spoločným alebo samostatným číslovaním. Vystavené doklady sú evidované v peňažnej mene dodávateľa aj odberateľa (napr. EUR, USD). Kedykoľvek je možné sledovať zoznam uhradených alebo neuhradených dokladov, podklady pre DPH, upomienky, vyhodnotenie podľa obchodných zástupcov. Preddefinovaním účtovných účtov k odberateľom a dodávateľom (pohľadávky a záväzky), skladovým položkám (tržby, náklady), skladom (účet skladu) a DPH (vstup,výstup) dochádza k automatickej predkontácii dokladu bez potreby účtovných znalostí užívateľa. Vo forme niekoľkých typov grafov je možné sledovať tržby a hrubý zisk po mesiacoch, zákazníkoch, skladových položkách a triedach skladových položiek, a tiež obrat po dodávateľoch.
 
 
  Obrázok – Ukážka grafu tržieb po mesiacoch.
Cairo – Objednávky
  Modul umožňuje evidovať a vystavovať dodávateľské a odberateľské objednávky, dopyty, ponuky, potvrdenia objednávok. Užívateľ môže definovať vlastné typy jednotlivých dokladov so spoločným alebo samostatným číslovaním. Vystavené doklady sú evidované v peňažnej mene dodávateľa aj odberateľa. Zo zadaných údajov je možné sledovať zoznam splnených a nesplnených objednávok, rezervácie položiek a pod. V rámci skladu je možné previesť analýzu nákupu a predaja, analýzu doby dodávky v náväznosti objednávka–nákup a objednávka–predaj a taktiež automaticky vyhodnotiť minimálnu objednávku podľa obratu a priemernej doby dodávky.
Cairo – Financie
  Obsahuje banku, pokladňu, príkazy na úhradu, párovanie dokladov a jednostranné úhrady faktúr a predfaktúr.
  Pri evidencii pohybov na bankovom účte a v pokladni je k dispozícii informácia o aktuálnom stave na účte k zadanému dátumu. Pri úhradách je možnosť výberu dokladu podľa variabilného symbolu, firmy, čísla účtu, sumy a pod. Modul umožňuje vedenie valutových pokladní a bankových účtov v cudzej mene s automatickým prepočtom kurzových rozdielov. Pri úhrade JCD je zavedené automatické rozoznávanie úhrady DPH a nárok na odpočet podľa výšky celkovej úhrady. Modul ďalej obsahuje generovanie príkazov na úhradu z faktúr, predfaktúr a ich tlač, evidenciu zálohových platieb, tlač pokladničnej knihy a opisu bankového výpisu, inventúru pokladne. Z faktúr je možné generovanie príkazov na úhradu, ich export do homebankingu, následný import z banky do bankových výpisov a automatické priradenie úhrady k faktúre s aktualizáciou stavu pohľadávok a záväzkov. V rámci pokladne je možné tlačiť pokladničné doklady, oznámenie o platbách FO, podklady pre DPH z pokladničných dokladov. Pri nákupe PHM je možné zadať litre PHM a vytlačiť kontrolnú zostavu Prehľad nákupu PHM. Pre urýchlenie zadávania opakujúcich sa typov dokladov sú k dipozícii finančné predkontácie.
Cairo – Skladové hospodárstvo
  Modul umožňuje evidenciu skladových položiek vo viacerých skladoch zatriedených do viacerých tried s prepočtom priemerných nákladov alebo FIFO. Okrem vlastných firemných kódov a názvov skladových položiek umožňuje viesť kódy a názvy, pod ktorými evidujú položky jednotliví zákazníci. Predajné ceny sú vedené v troch základných úrovniach v ľubovolnej peňažnej mene. Podrobnejšie členenie cien a zliav umožňuje modul Cairo – cenníky a zľavníky. V rámci evidencie pohybov skladových položiek je možné evidovať príjmy, výdaje, storná príjmov a výdajov, prevody medzi skladmi, inventúry, precenenia. Užívateľ môže definovať vlastné typy jednotlivých dokladov so spoločným alebo samostatným číslovaním. Kedykoľvek je možné prezerať pohyby na skladových kartách. Kedykoľvek je možné zistiť aktuálny stav skladu alebo aj spätne k ľubovolnému dátumu. Kedykoľvek je možné aj spätne opraviť pohyb na skladovej karte s automatickým prepočtom nákladov v naväzujúcich pohyboch. Kvôli presnému prepočtu nákladov nie je možné vydávať do mínusu.
Cairo – Cenníky a zľavníky
  Modul umožňuje evidovať dodávatelské, odberatelské cenníky a zľavníky s množstevnými zľavami. Uživateľ môže zadefinovať ľubovolne množstvo cenníkov, ktoré priradí jednotlivým odberateľom alebo dodávateľom. Pri predaji tovaru sa potom predajné ceny načítajú automaticky načítavajú pre daného odberateľa z priradeného cenníka, alebo pri nákupe tovaru so zmluvne uzatvorenými cenami sa nákupné ceny načítavajú z nákupného cenníka pre daného dodávateľa. Pri použití zľavníkov sú predajné ceny načítavané podľa predaného množstva jednotlivých výrobkov.
Cairo – Registračná pokladnica
  Modul umožňuje evidovať predaj tovaru v hotovosti s následnou tlačou na fiskálnej tlačiarni FM41. Podporuje načítanie tovaru cez čiarový kód. Pri predaji je tovar automatický odpočítaný zo skladu. Taktiež umožňuje úhradu faktúry cez registračnú pokladnicu podľa zákona č.289/2008 Z.z. Samozrejmosťou je denná uzávierka a intervalová uzávierka a všetky potrebné úkony podľa platného zákona.
Cairo – Riadenie výroby
  Modul umožňuje spracovávať výrobné kalkulácie jednotlivých výrobkov na základe materiálového zloženia, miezd a jednotlivých režií. Ku každému výrobku je možné zadať výrobný postup s jednotlivými operáciami so zadefinovaným nábehom a časom výroby. Zo zadaných informácii je možné zadať výrobný príkaz s požadovaným dátumom dodania a sledovať výdaj materiálu a spotrebu práce k tomuto výrobnému príkazu. Zo zadaných informácii je možné zostaviť plán výroby a vyhodnotiť skutočnú spotrebu materiálu a práce.
Cairo – Účtovníctvo
  Modul umožňuje individuálne zadávanie účtovnej osnovy s možnosťou voľby počtu analytických miest v analytickom účte, vedenie strediskových účtov s automatickou kontrolou na správne zadanie strediska. V účtovnej osnove sa zobrazuje vždy aktuálny stav účtu podľa zápisov v účtovnom denníku. Užívateľ má možnosť zaviesť ľubovoľné množstvo účtovných období podľa potreby, najčastejšie 12. K dispozícii je prehľad obratov účtov na obrazovke bez potreby tlačovej zostavy a prehľad pohybov na účte s možnosťou triedenia, filtrovania, vyhľadávania.
  Pre často sa opakujúce podobné účtovné zápisy je možná definícia a jednoduché použitie súvzťažností v účtovnom denníku. Modul taktiež umožňuje zadávanie a vyhodnotenie zákaziek.
  Pri zadávaní zápisov do účtovného denníka je možný pohodlný výber účtov z účtovnej osnovy. Pre ľahšiu kontrolu sa pri výbere účtu sa zobrazí jeho názov a aktuálny stav. V účtovnom denníku sa zadávajú aj údaje pre DPH a pre saldokonto, nie je potrebná duplicitná evidencia. Je tu taktiež možnosť opráv v účtovnom denníku, doplnenie účtovných zápisov do predchádzajúceho obdobia, ako aj možnosť účtovania v dvoch rokoch súčasne. Do účtovného denníka prechádzajú na požiadanie všetky účtovné zápisy z ostatných modulov.
  Počiatočné stavy pri nábehu je možné zadať aj v priebehu roka, počiatočné stavy v ďalších rokoch sa aktualizujú automaticky.
  Podklady pre DPH sa vytvárajú priamo z účtovného denníka, vyhodnotenie podkladov pre priznanie DPH obsahuje prepočet koeficientu mesačne aj koncoročne. Program umožňuje priamo tlačiť výkaz DPH a súhrnný výkaz DPH, ako aj exportovať tieto údaje do XML pre následné elektronické zadanie na DÚ.
  Vedenie saldokonta je možné pre zvolené účty, ak je účet saldokontný, program vyžaduje zadanie údajov. Saldokonto sa následne aktualizuje sa priamo z účtovného denníka. Obsahuje široké možnosti zostáv – neuhradené doklady k dátumu, podľa firiem, účtov, stredísk, podľa splatnosti, podklady pre penalizáciu, odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov k dátumu, inventarizáciu účtov.
  Modul obsahuje aj okno Interné doklady. Evidujú sa tu doklady, ktoré vznikli v module Mzdy a HNIM, ako aj všetky interné doklady, ktoré vznikajú ručne bez nadväznosti na pohľadávky a záväzky.
  Modul obsahuje štandardné zostavy, daňový aj účtovný výkaz ziskov a strát, zostavy v cudzom jazyku, je možné definovať aj individuálne výkazy podľa špecifických potrieb firmy. Je možné tlačiť aj tlačivo Súvaha a Výkaz ziskov a strát a taktiež program umožňuje vytvoriť a vytlačiť daňové priznanie.
  Program obsahuje aj modul Jednoduché účtovníctvo. Do peňažného denníka sú zapisované peňažné operácie podľa predchádzajúcej predkontácie, pri úhrade nie je potrebné sa vracať ku konkrétnemu dokladu.
 
 
  Obrázok – Okno účtovnej osnovy.
Cairo – Mzdy
  Modul umožňuje vedenie mzdovej a personálnej agendy zamestnancov, automatický prepočet náhrad pri PN, priemerov na pracovnoprávne účely, odvody do poistných fondov, dane, individuálne zadávanie mzdových zložiek, definíciu výplatných pások, mzdových listov a rekapitulácie, ročné zúčtovanie dane a ZP, zálohy, zrážky zo mzdy, odpočitateľné položky, tlač evidenčného listu dôchodkového poistenia, evidenciu zmien mzdových a personálnych údajov, prehľadný výpočet výplat, výkazy do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, tvorbu XML súborov pre komunikáciu s poisťovňami, príkazy na úhradu poistného a dane, výplat, zrážok, záloh, nárok a čerpanie dovolenky, podklady pre prídel do sciálneho fondu, tlač zápočtového listu, potvrdenie o zdaniteľnej mzde a o mzde pre Sociálnu poisťovňu, mincovku, podpisovú listinu, podklady pre štatistický úrad, účtovanie záloh, zrážok, miezd a ich výplat, poistného a jeho úhrady. Umožňuje aj vygenerovanie záväzkov z miezd a ich následné sledovanie a úhrady.
 
 
  Obrázok – Okno zadávania výplat.
Cairo – Dochádzka
  Modul umožňuje evidenciu príchodov a odchodov zamestnancov pomocou kartičky s čiarovým kódom, ktorá sa dá vytlačiť z programu. Spolu s evidenciu neodpracovaných časov poskytuje celkový prehľad o dochádzke zamestnancov s vyčíslením nadčasov a následný prenos údajov do výplat.
Cairo – Cestovné príkazy a ich vyúčtovanie
  Modul umožňuje evidovať cestovné príkazy a ich vyhodnotenie, automaticky podľa zadaných parametrov prepočítava stravné a cestovné náhrady. Pri evidencii motorových vozidiel rozlišuje súkromné a firemné vozidlá, cestovné náhrady prepočítava podľa aktuálnych cien PHM.
Cairo – HNIM a DHNIM
  Modul umožňuje evidenciu drobného hmotného a nehmotného investičného majetku, evidenciu hmotného a nehmotného investičného majetku a výpočet odpisov daňových aj účtovných podľa stredísk a miestností, zaraďovanie a vyraďovanie majetku, evidenciu technického zhodnotenia a príslušenstva k majetku, účtovanie, prehľad mesačných odpisov a sumárny odpisový plán aj na nasledujúce roky, podklady pre inventarizáciu.
Spoločné funkcie
  Je možné používať firemné logo na dokladoch, niektoré doklady je možné tlačiť aj v cudzom jazyku. Užívateľ si môže upraviť poradie a šírku stĺpcov a počet pevných stĺpcov v zobrazovaných tabuľkách, ukladať užívateľské nastavenie okna, filtrov, zoradenia. Je možné tlačiť dáta a exportovať do formátu DBF z ľubovolnej tabuľky, je možnosť doplnenia špecifických úžívateľských zostáv a grafov, možnosť vyhladávania údajov v tabuľke ihneď po stlačení kláves. Praktická je možnosť zobrazenia informácie pre ľubolovný záznam, ktorý úžívateľ a kedy ho vytvoril a ktorý užívateľ a kedy ho posledný modifikoval.
 
 
  Obrázok – Ukážka faktúry v anglickom jazyku.
Užívateľské práva
  Práva je možné definovať pre skupiny užívateľov aj pre jednotlivých užívateľov samostatne. Pre každého užívateľa je potom možné zadať skupinu, do ktorej patrí a prípadne dodefinovať ďalšie individuálne práva. Práva sú zadefinované pre každý modul zvlášť, a to spravidla na úrovni prezerania, pridávania, opravy, mazania a tlače. Pre každý modul sú následne zadefinované špecifické práva, napríklad uzávierka obdobia, prepočet nákladov, apod.
 
 
  Obrázok – Definovanie užívateľských práv.